Stageprogramma Zoogdiervereniging 2017

De Zoogdiervereniging biedt in 2017 weer mogelijkheden voor stages en afstudeervakken. Hieronder is een overzicht opgenomen van mogelijke onderwerpen.  Indien van toepassing is de locatie voor veldwerk aangegeven; voor alle projecten geldt dat Natuurplaza, Nijmegen de standplaats / uitvalsbasis is. Aanmelden kan door het sturen van een mail aan info@zoogdiervereniging.nl, met daarin motivatie + cv, gewenste periode en onderwerp.

Stages

Is het bij de de monitoring van muizen efficienter om in slechte veldmuisjaren meer braakballen te verzamelen dan in goede veldmuisjaren? - HBO/WO
Het CBS berekent trends in de verspreiding van verschillende muizensoorten op basis van de uitkomsten van braakbalmonitoring. Bij deze monitoring worden braakballen van kerkuilen door vrijwilligers uitgeplozen in het kader van het Verspreidingsonderzoek Muizen van de Zoogdierverening. Door op verschillende manieren braakbaldata te trekken uit de bestaande dataset met braakbalgegevens kan de optimale wijze van gegevensverzameling worden onderzocht.Meer informatie over deze opdracht is staat in de uitgebreide stagebeschrijving (pdf).
Veldwerk: geen. De werklocatie en begeleiding zijn bij het CBS in Den Haag, de Zoogdiervereniging zorgt voor inhoudelijke ondersteuning.

Vleermuizen - NEM-Zoldertellingen - HBO
Uitvoering vleermuiszoldertellingen in Zeeland of Noord-Holland.  Stap 1: opstellen lijst kerken; stap 2: planning bezoeken; stap 3: onderzoeken zolders op aanwezigheid vleermuizen / keutels. Hiermee worden meer gegevens verkregen over verspreiding en aantallen van soorten. Veldwerk en schrijven rapportage.
Veldwerk: Provincie Zeeland of Noord-Holland, mei t/m september, 2 personen vereist.

Vleermuizen - Vleermuiskasten - HBO
Controle of vleermuiskasten voor mitigatie/compensatie daadwerkelijk geplaatst zijn en zo ja, gebruikt worden.
Veldwerk: nader te bepalen

Afstudeervakken

Alle Nederlandse soorten vleermuizen - Wat is het effect van het wegvallen van vrouwtjes in een populatie vleermuizen? - WO
Literatuuranalyse, modelleren effect sterven vrouwtjes. A.h.v. levensstrategieën en eigenschappen inschatten effecten. Opstellen populatie-dynamisch model.
Veldwerk: niet bepaald

Laatvlieger - Zijn met bestaande data hotspots en knelpunten voor de gunstige staat van instandhouding van de laatvlieger te bepalen?  - WO
Uitvoeren landschapsanalyse, validatie met  veldwerk. In kaart brengen hotspots en lege gebieden voor het voorkomen van de laatvlieger met bestaande data. Uitvoeren landschapsanalyse:  waar zijn foerageergebieden , waar verblijfplaatsen. Bureauwerk, met veel GIS input. Eventueel validatie met veldwerk.
Veldwerk: nader te bepalen

Laatvlieger - VleerMUS protocol testen voor de laatvlieger - WO/HBO
VleerMUS is een nieuw monitoringsschema voor vleermuizen in urbaan gebied. Transecten worden per fiets afgelegd met een Batlogger; de opnamen worden uitgewerkt. Getoetst wordt of de aanname dat een transect drie keer moet worden afgelegd voor voldoende opnames van laatvlieger. Ervaring met Batloggerdata is noodzakelijk (eventueel dient hiervoor een interne training te worden gevolgd (gegeven in mei en oktober).
Veldwerk: Utrecht, Tilburg, Den Haag, Rotterdam of  Amsterdam .

Vleermuizen - VleerMUS protocol: autocorrelatie van vleermuisopnames corrigeren - WO/HBO
Een aanname in VleerMUS is, dat vanwege autocorrelatie tussen waarnemingen gecorrigeerd moet worden. Onderzocht wordt of dit zo is en zo ja, welke correctie nodig is. Dit gebeurt a.h.v. een tool die onderlinge afstand of tijd tussen waarnemingen als input heeft en bepaalt welke punten voldoen aan vooraf gestelde waarden. Welke afstand of tijd geeft de minste autocorrelatie? Ervaring met Batloggerdata is noodzakelijk (eventueel dient hiervoor een interne training te worden gevolgd (gegeven in mei en oktober).
Veldwerk: geen